Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Rozdział I

Definicje

 • Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z usług świadczonych poprzez system obsługi zgłoszeń z terenu Gminy Supraśl;
 • Aplikacja – oprogramowanie przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną; Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android oraz iOS);
 • Serwis - portal internetowy prowadzony pod adresem https://smartsuprasl.bit-sa.pl/mcity/incidents/index za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną;
 • System – teleinformatyczny system obsługi zgłoszeń umożliwiający zgłaszanie, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Gminy Supraśl według określonych kategorii aktualnych w Aplikacji lub Serwisie, a także za pomocą którego Usługodawca może informować Użytkowników o wydarzeniach z życia Gminy Supraśl. System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach  oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane na numery alarmowe;
 • Usługodawca – Urząd Miejski w Supraślu;
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik;
 • Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz.2460 z późn.zm.), urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet);
 • Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy i Regulaminu; polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub Serwisu, która ukończyła 13 lat;
 • Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył konto w Systemie poprzez Serwis lub Aplikację;
 • Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który nie założył konta w Systemie;
 • Komunikat - informacja lub powiadomienie o wydarzeniach z życia Gminy Supraśl (wydarzeniach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, itp.);
 • Zgłoszenie – tekstowa lub fotograficzna informacja dotycząca nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Gminy Supraśl, wprowadzone do Systemu przez Użytkownika poprzez Serwis lub Aplikację; zgłoszenie nie ma charakteru skargi, wniosku w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz reklamacji w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Rozdział II

Rodzaje Usług

 1. Usługodawca świadczy:
 • Usługę obsługi Zgłoszeń Użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika, przez Aplikację lub Serwis, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Gminy Supraśl i na przekazywaniu ich odpowiednim pracownikom, w celu podjęcia interwencji,
 • Usługę powiadamiania – polegającą na umieszczaniu, przez Usługodawcę, w ogólnodostępnej części Serwisu i Aplikacji, komunikatów oraz informacji o wydarzeniach z życia Gminy Supraśl.
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacjach wymagających interwencji odpowiednich służb.
 4. Zgłoszenie jest publikowane w Systemie po weryfikacji przez Usługodawcę.
 5. Zgłoszenie jest przekazywane w Systemie odpowiednim pracownikom, w celu podjęcia interwencji.
 6. Treść Zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii Zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w Systemie (w tym także duplikaty pytań od tego samego Użytkownika) lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią zgłoszeń, zostaną odrzucone.

Rozdział III

Wymagania techniczne

 1. System stosuje pliki cookies.
 2. Użytkownik, w celu korzystania z Usług, powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
  • przez Serwis:
 3. przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego,
 4. aktywne połączenie internetowe,
 5. odpowiednie ustawienia dotyczące obsługi plików cookies,
  • przez Aplikację:
 6. system operacyjny Android w wersji min. 4.4, lub iOS w wersji min. 11.0,
 7. aktywne połączenie internetowe.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie z Usług.

 

Rozdział IV

Rejestracja i zarządzanie kontem

 1. Z Usług może korzystać każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, jako zarejestrowani lub niezarejestrowani Użytkownicy.
 3. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie konta Użytkownika, w którym dostępne będą:
 • podane przy rejestracji dane profilowe Użytkownika,
 • lista zgłoszonych przez Użytkownika Zgłoszeń oraz ich bieżący status.
 1. Konto zapewnia możliwość bezpośredniego telefonicznego skontaktowania się z Użytkownikiem odpowiednich służb  interweniujących w zgłoszonej sprawie.
 2. Użytkownik może zarejestrować się przez:

1)zalogowanie się do Serwisu lub Aplikacji:

      a) kontem na portalu społecznościowym – Facebook lub
      b) kontem dla usługi Google+ lub

2) założenie konta w Systemie.

   1. Konto zarejestrowanego Użytkownika, jest aktywne zarówno w Serwisie, jak i w Aplikacji.
   2. W celu założenia konta w Systemie Użytkownik wprowadza następujące dane profilowe - zwane dalej „danymi profilowymi” :
    1. adres email – który stanowić będzie login,
    2. imię i nazwisko,
    3. hasło,
    4. telefon - fakultatywnie.
   3. Dane profilowe nie są publikowane w ogólnodostępnej części Serwisu lub Aplikacji, a Użytkownik może je zmienić w każdym czasie.
   4. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane profilowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych lub posługiwanie się danymi innej osoby, podlega odpowiedzialności karnej.
   5. Po poprawnym podaniu danych profilowych, Użytkownik otrzymuje, na podany adres email, link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, konto Użytkownika zostaje aktywowane.
   6. Login Użytkownika wraz z hasłem, wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Serwisu lub Aplikacji.
   7. Dokonując rejestracji w Aplikacji lub Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
   8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. W przypadku uzyskania hasła przez osobę trzecią, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić Usługodawcę.

Rozdział V

Odpowiedzialność Użytkownika

   1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
   2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności za treść Zgłoszeń.
   3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
    • naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe,
    • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
    • zawierających treści pornograficzne,
    • pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
    • propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
    • uznawanych za spam.
   4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania w Systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

Rozdział VI
Odpowiedzialność Usługodawcy

   1. Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach Systemu, mającemu służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności System wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałych w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby trzecie. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Systemu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
   3. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub Regulaminem,  wykorzystywaniu kont Użytkowników.
   4. Zawartość Serwisu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
   • treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji, w tym za treść zamieszczanych Zgłoszeń i komentarzy,
   • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
   • sposób, w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
   • szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,
   • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, a mianowicie (m.in.) GPS i GPRS,
   • szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
   • szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z Usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji i Systemu,
   • realizację Zgłoszeń, które zostały odrzucone zgodnie z rozdziałem III ust. 9 Rozdziału.

Rozdział VII

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Supraślu ul. Piłsudskiego 58.
   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@suprasl.pl.
   3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Supraślu jest: Burmistrz Supraśla z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.
   4. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Supraślu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Supraślu za pomocą adresu: iod@suprasl.pl.
   5. Administrator danych osobowych – Burmistrz Supraśla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    a) w celu korzystania z Systemu do komunikacji między mieszkańcami a pracownikami Urzędu Miejskiego w Supraślu;
    b) w celu realizacji zgłoszeń z Systemu do komunikacji między mieszkańcami a  pracownikami Urzędu Miejskiego w Supraślu
    c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Supraśl jak i do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    d) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
   7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą (zgody osoby której dane dotyczą). Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z usunięciem konta z Systemu.
   9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz  prawo do przenoszenia danych osobowych;
   10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   11. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w Systemie.
   12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
   13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
    e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
    f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
   1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Supraślu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
   2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
   3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozdział VIII
Zmiana Regulaminu

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, według swojego uznania.
   2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie w Serwisie zgody na zmianę Regulaminu.
   3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia i zaprzestać      korzystania z Serwisu.

 

Rozdział IX
Zaprzestanie świadczenia usług

   1. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności wykorzystywania Aplikacji lub Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

Rozdział X

Postępowanie reklamacyjne

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, mogą być wysyłane na adres um@suprasl.pl
   2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazanie sprawy wraz ze wskazaniem żądania i uzasadnieniem.
   3. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie działania Serwisu lub Aplikacji.
   4. Użytkownik zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, na wskazany adres email Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.